INICIATIVA 2080

Staňte se signatářem INICIATIVY 2080

Podmínky pro zpracování osobních údajů zde.

ZNĚNÍ INICIATIVY 2080

Svět se nám vymyká z rukou. Domněle skončené konflikty ožívají a přibývají nové problémy. Nestabilita v islámském světě, hybridní války, klimatické změny, vysychající zdroje, proudy utečenců, transformace ekonomiky a mnohé další. Nestačíme držet krok s překotností dneška a navíc dostáváme nepříznivé zprávy o budoucnosti. Zanedbávání rodiny vede k demografické nerovnováze, ve společnosti přibývá sociální nestability a strachu. Společnost přitom neprochází jednorázovou krizí, nýbrž hlubokou strukturální změnou. Ohlašuje se konec éry ekonomického růstu a zadlužení společnosti se blíží ke kritické hranici.

Svět se stal složitým, nepředvídatelným a začíná být i neřiditelným. Mnohá rizika jsou podceňována, některá přehlížena a většinu nedokážeme ovlivnit. Ze změn máme strach a neumíme je uchopit jako příležitost. Chybí nám přehled o tom, čemu se vlastně chceme vyhnout, čeho chceme dosáhnout, a především co je opravdu důležité.

Když se díváme špatným směrem, tak i slepá ulička vypadá jako pokrok, ale k úspěchu již dávno nevede ani "zlatá střední cesta". Ačkoliv ve světě nepochybně panuje nepořádek, snaha o stále větší kontrolu a detailnější řízení nepomáhá. Je hrubou chybou vynakládat energii na snahu řídit vše. Koňské dávky staré medicíny již nezapůsobí. Je na čase začít myslet jinak.

Chceme-li objevit a ovlivnit to, co je pro budoucnost skutečně důležité, musíme změnit přístup a zvolit zcela nový pohled na svět. Chceme-li budoucím generacím předat naši zemi v dobrém stavu, pak potřebujeme nové myšlení.

Kde začít? My, signatáři Iniciativy 2080, nabízíme tuto odpověď.

Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že většinu skutečně podstatných událostí způsobí jen malý počet vlivných proměnných. Podle Paretova principu totiž způsobí přibližně 20 procent příčin 80 procent důsledků.

Navíc je prakticky vyloučené chápat a ovlivňovat vše, co se okolo nás děje. A právě Paretův princip ukazuje, že to není ani nutné, ani účelné, nýbrž že je to dokonce škodlivé.

Tato převratná myšlenka dokáže změnit život každého, kdo ji bude používat. Umožňuje totiž porozumět hlavním mechanismům důležitých událostí, jak v našem vlastním životě, tak i ve společnosti a politice. Pomáhá nám najít to, co je skutečně významné, a napřít síly správným směrem. Lze ji shrnout do několika silných poznatků:

  • Většina žádoucích výsledků je důsledkem menšiny velice podstatných aktivit.
  • Lidé však zbytečně vynakládají příliš mnoho energie na nepodstatné aktivity.
  • Značná část našeho konání proto nepřináší výsledky a je ztrátou času a sil.
  • Lepší by bylo soustředit se jen na několik skutečně podstatných oblastí.
  • V nich je pak účelné vyhledávat a ovlivňovat jen opravdu důležité proměnné.

Přeskupme proto výdej energie a hledejme těch efektivních 20 procent a důsledně vytěsňujme oněch neefektivních 80 procent našich aktivit.

Také náš soukromý a profesní život ovlivňuje v dobrém i ve zlém jen zlomek událostí. Svůj osud můžeme zásadně zlepšit, když je včas rozeznáme a soustředíme na ně svou energii. Změňme proto hospodaření s časem a silami, především v našem vlastním životě. Soustřeďme se pouze na to podstatné.

Signatáři Iniciativy 2080 jsou si vědomi toho, že většinu vnějších rizik nedokážeme odvrátit, ale stále můžeme ovlivnit alespoň to, co se děje v naší vlastní zemi. Leží nám na srdci její osud, a proto jsme vyhledali nejdůležitější proměnné a definovali způsoby, jak k nim přistupovat.

Podle našeho názoru se bude o osudu naší země rozhodovat v závislosti na vnímání významu těchto hodnot – rodina, kvalita života, péče o bohatství země, bezpečí a spravedlnost.

To kupříkladu znamená, že podpora a ochrana rodiny jako pospolitosti, ze které mají vzejít děti, je klíčovou úlohou strategicky uvažující politiky.

Tuto a ostatní základní hodnoty chceme uskutečňovat podle určitých zásad.

Ty náš přístup konkretizují a dokazují jeho odlišnost od dosud používaných řešení. Nejdůležitější z nich jsou z našeho hlediska národní a lokální perspektiva, odpovědnost za politická rozhodnutí, zdrženlivá a vyvážená politika, respekt k oponentům, využívání domácích i zahraničních "best practices", a především samotný zákon 20/80.

Lze očekávat, že v brzké budoucnosti bude muset naše země čelit závažným sociálním, ekonomickým a bezpečnostně-politickým výzvám. To bude vyžadovat tvrdá, odvážná, často nepohodlná, ale promyšlená rozhodnutí.

Nemůžeme si proto dovolit zamlžovat realitu politickou korektností, destabilizovat společnost lehkovážnou tolerancí vůči čemukoliv a komukoliv, strpět beztrestnost nezodpovědného chování a podporovat přeceňování konzumu, který zastiňuje důležitější hodnoty.

Proti těmto postojům se jednoznačně vymezujeme. A nejenom to. Jelikož naše hodnoty se neprosadí samy, je třeba je posilovat a bránit tak, že budou vytyčeny hranice toho, co je česká společnost ochotná přijmout.

K ČEMU VÁS VYZÝVÁME?

Zákon 20/80 je ve své geniální jednoduchosti darem přírody myslícímu člověku. Je svrchovaným zákonem úspěšnosti a ti, kteří jej opomíjí, jsou zpravidla odsouzeni k neúspěchu.

Hledáme 20 procent těch, kteří jsou dost schopní, vzdělaní a angažovaní, aby nabídli svou profesionální zdatnost ve prospěch společnosti a budoucnosti naší země.

Proto my, signatáři Iniciativy 2080:

  • Vyzýváme odborně zdatné lidi všech profesí, aby o sobě dali vědět a podělili se s námi o své poznatky a životní zkušenosti ve prospěch celé společnosti.
  • Vyzýváme studenty vysokých škol, aby využili své znalosti ke zpracování praktických návrhů oněch zásadních změn, které povedou ke zlepšení života v naší zemi.
  • Vyzýváme umělce a novináře, aby nás podpořili zaostřením svého intelektu směrem k námi předestřeným problémům. Nejde o nic menšího než o naši budoucnost, a proto potřebujeme vaši podporu.
  • Především však vyzýváme každého schopného člověka, každého, kdo s námi sdílí naše vize a cíle, aby se k našemu myšlenkovému směru připojil a zákon 20/80 aktivně aplikoval do svého každodenního života ve prospěch svůj, své rodiny, svého okolí i celé společnosti.

Nejprve musíme nalézt prvních 20 procent rozhodných a aktivních. Začněme s tím ihned a každý sám u sebe.

Přečtěte si prosím znovu pečlivě text Iniciativy 2080, a cítíte-li se být součástí tohoto myšlenkového proudu, podepište ji a zapojte se.

Bez vás to nedokážeme!